Producenci
Promocje
Equinox Muscle  3kg
Equinox Muscle 3kg
249,00 zł 229,00 zł
szt.
Equinox Gastro 3kg
Equinox Gastro 3kg
320,00 zł 299,00 zł
szt.
Equinox Regeneration 3kg
Equinox Regeneration 3kg
229,00 zł 209,00 zł
szt.
Equinox Respiratory 3×0,5 l
Equinox Respiratory 3×0,5 l
225,00 zł 215,00 zł
szt.
Equinox Classic 3kg
Equinox Classic 3kg
199,00 zł 179,00 zł
szt.
Equinox Skin 3×0,5 l
Equinox Skin 3×0,5 l
225,00 zł 215,00 zł
szt.
Equinox Hooves 2,5kg
Equinox Hooves 2,5kg
225,00 zł 215,00 zł
szt.
Equinox Gastro Foal 1kg
Equinox Gastro Foal 1kg
119,00 zł 99,00 zł
szt.
Absorbine UltraShield 946ml
Absorbine UltraShield 946ml
165,00 zł 155,00 zł
szt.
Equinox Classic 1,5kg
Equinox Classic 1,5kg
109,00 zł 89,00 zł
szt.
Equinox Sport 3kg
Equinox Sport 3kg
219,00 zł 199,00 zł
szt.
Equinox Sport 1,5kg
Equinox Sport 1,5kg
119,00 zł 99,00 zł
szt.
RODO

Szanowni Klienci,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Hest House Waszych danych osobowych oraz o przysługujących Wam w związku z tym prawach. Zależy nam, abyście mieli kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort współpracy z Hest House

1 Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE określane jako “RODO”.

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to od dnia 25 maja 2018 roku. 

Przedstawiona poniżej Polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

1) Zasady przetwarzania danych osobowych:


a) „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”,
b) „ograniczenie celu”,
c) „minimalizacja danych”,
d) „prawidłowość”,
e) „ograniczenie przechowywania”,
f) „integralność i poufność”.

2) Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:

a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

2 W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu będą przetwarzane w następujących celach, w oparciu o następujące podstawy prawne:

1) obsługi utworzonego konta – w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
2) przedstawienia oferty handlowej (drogą elektroniczną przez email) – w oparciu o udzieloną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
3) realizacji powierzonego zlecenia (jeśli występuje) lub (jeśli wyrażono zgodę) do kontaktu marketingowego drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej – w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub w oparciu o udzieloną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) lub lit. a) RODO;
4) prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania i utrzymania klienta – w oparciu o udzieloną zgodę lub w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub lit. f) RODO;
5) sprzedaży produktów i usług – w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) lub lit. f) RODO;
6) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk – w oparciu o udzieloną zgodę lub w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub lit. f) RODO;
7) udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielania odpowiedzi i rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Podanie danych osobowych, które przetwarzane będą w ww. celach jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zrealizowania tych celów.

 

3 Kto jest administratorem danych i jak się z nim skontaktować :

Administratorem Twoich danych osobowych jest Hest House Artur Plinkiewicz, ul. Gościniec 132, 05-077 Warszawa,

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – kontakt do IOD: iod@hesthouse.pl

 

Przez jaki okres dane będą przechowywane?

Okres przechowywania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
1) przepisy prawa, które mogą obligować Hest House Artur Plinkiewicz do przetwarzania danych przez określony czas;
2) okres niezbędny do utrzymania i obsługi utworzonego konta w serwisach internetowych;
3) okres niezbędny do świadczenia usług i zapewnienia niezbędnej obsługi klienta;
4) okres niezbędny do realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, m.in. przez czas rozpatrywania ewentualnych reklamacji, przez czas ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń;
5) okres, na jaki została udzielona zgoda, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody;
6) do czasu wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

4 Jakie masz prawa

Masz prawo do:
1) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby;
2) sprostowania danych;
3) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
4) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
5) przeniesienia Twoich danych osobowych.

 

Masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na podstawie wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym profilowania na podstawie tego przepisu (o ile ono następuje). W takiej sytuacji nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach, chyba że będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do takiego przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub będą istniały podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Masz również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w sytuacji gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego – w takim wypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych do takich celów.
Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 

Masz ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można skontaktować się:
• listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
• przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej, która dostępna jest na stronie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
• telefonicznie: 22 531 03 00, Infolinia: 606-950-000.

 

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Hest House Artur Plinkiewicz, kontrahentom i klientom administratora, jak też podmiotom udzielającym administratorowi wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO ani do organizacji międzynarodowych.

 

W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych?

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub drogą elektroniczną na skrzynkę iod@hesthouse.pl

 


Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.
Warszawa, 20.01.2019 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl